Saturday, 29 June 2013

TO mechanical engineers

As a Mechanical Engineer your areas of expertise will be enormous. There are so many options to choose from to be a Mechanical Engineer. Your choices are: Energy, technology and efficiency, Combustion, Acoustics, Noise and vibration control, Biomedical engineering, Fluid mechanics and aeronautics, Manufacturing, Robotics, Computer aided engineering, Management, and many other areas of discipline.

RED SALUTE 2 'LEFT RIT LEFT'

ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എന്നും എല്ലാവര്ക്കും നട്ടെല്ല് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല..., ഇത് ഈ തലമുറയിലെ അപ്പറഞ്ഞ നട്ടെല്ലുല്ലവർ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന സിനിമയാണ് . 
ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയം ഉള്ള സിനിമ ഒരു അല്ല..., പക്ഷെ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമയാണ്..... 
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പെട്ട് ഈ സിനിമ തകരാൻ ആരെങ്ങിലും പ്രാര്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ , അത് സ്വന്തം വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറപ്പില്ലത്തവർ ആണ്..... 

കാസ്റിംഗ് ഇത്ര ഭംഗിയായി ചേർന്ന് പോയ സിനിമകൾ അടുത്തകാലത്ത്‌ വിരളം ആയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്...., 
ഇന്ദ്രജിത്ത് കുപ്പിയിൽ അടച്ച വീഞ്ഞ് പോലെയാണ് , തുറക്കാതെ വെച്ച് വെച്ച്.., ഇടയ്ക്കു ഇടയ്ക്കു കുറച്ചു കുറച്ചു എടുക്കുമ്പോൾ വീര്യം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന അസ്സല വീഞ്ഞ്...
ഹരീഷ് പെരാടി, ആരെയാണ് എന്ന് പറയാതെ , ആരാണെന്നു മനസിലാക്കിതരിക ,അതൊരു വല്ലാത്ത കഴിവാണ്.., രൂപത്തിൽ, ഭാവത്തിൽ, സംസാരത്തിൽ, മുക്കലുകളിലും, മൂളലുകളിൽ പോലും പരകായപ്പ്രവേശം..., അസാധ്യം ആയ naturality....
സേതുലക്ഷിയമ്മ , ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ അമ്മ അല്ല വട്ടു ജയന്റെ അമ്മ തന്നെ ആയിരുന്നു അവർ ഈ സിനിമ നിറയെ..., വൈകി കിട്ടിയ ഒരു ശക്തയായ സീനിയർ അഭിനേത്രി..., തകര്ത് കയ്യിൽ തന്നു ആ വേഷം...
അനവധിപ്പേർ അനന്യ സാധാരണം ആയ അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ച ചിത്രത്തിൽ ഈ മൂന്നു പേരുകളും മാത്രമേ അക്കമിട്ടു പറയാൻ കഴിയൂ..., എല്ലാ കധാപത്രങ്ങല്ക്കും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, charachter ഉണ്ട്...
Among the best political films that has ever been made in malayalam......

സിനിമ പറയുന്നത് പോലെതന്നെ ഒരിത്തിരി ഭയം കൂടി കലരുമ്പോഴാണ് ധൈര്യത്തിന് ഒരു ലക്‌ഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്...., ആ ഭയത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത സിനിമ....
രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണിച്ചു തരുന്ന, രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ , കാണാതെ പോകരുത്, കേള്ക്കാതെ പോകരുത്... ലാൽ സലാം.....

A GOOD MOVIE ......A SENSIBLE ONE....A ROMANTIC ONE...WITH A CINEMATOGRAPHIC XCELLENCE

MY PERSNL REVIEW ;;
5 SUNDARIKAL - an anthology of 5 short movies by 5 brilliant directors .

SETHULAKSHMI by SHYJU KHALID -

How cruel a grown up male adult can be to an innocent girl child is portrayed through this very realistic short film by the debutant Shyju Khalid . The movie started of very pleasantly and gradually it moves into the main plot where the world is shown as an unsafe place even for a very very young girl . Cinematography was top notch and set it in the backdrops of a village and the performances from the child artists were mind blowing . Being a kid , one(he/she) is very helpless and unsure of what is right and what is wrong , and all the fear he/she has been shown in a subtle manner which leaves the audience thinking when the end credits roll .

ISHA by SAMEER THAHIR -

Isha , a gorgeous , sexy , dazzling , seductive and too hard a babe to resist that even a thief will forget his way .
This short was very beautifully captured and presented on screen and was indeed a visual treat to the eyes . Screen presence of Isha Sherwani and Nivin was the other positive , but i felt this piece of art as a more commercialized one .

GOURI by AASHIQ ABU -

Gouri was as simple a lady can be , very subtle , caring , lovable and much more .
Perhaps , this is the only story which lacked any depth , and failed to keep the audience interested in it . The bad reputation which Aashiq Abu earned through the social networking media recently had adversely affected the short as it was quite evident from the unnecessary hooting from mob .

KULLANTE BHARYA by AMAL NEERAD (MY FAVOURITE) -

Kullante Bharya is the subtle portrayal of a woman , who gets bitched all through out and the victim of fake sympathy of the society when she is gone . The bitching was not limited to the female lead but also to her pair and society was the key to this short.
You will see many characters on screen whom you might have met in your real life .
The main attraction of this short was the screen presence of Dulquer who was quite brilliant with the narration of the whole story . This short certainly evokes the feelings of the audience as the scenic presentation is not so unfamiliar to the common man .
After the short was over , i wondered whether it was made by Amal Neerad himself . But the end credits revealed that it was a true novel adaptation . But the short was brilliantly conceived afterall .
"AA KUDAYKKU KEEZHIYIL EE BHOOMIYIL ULLA YATHONNINUM NIRAYKAN KAZHIYATHA ORU SHOONYATHA NIRANJU NINNIRUNNU.........""(touchingclimax line...)

AAMI by ANWAR RASHEED .

Aami , perhaps the only sundari among the 5 , who got little acclaim . IMO , the story revolved around the male leads but AAMI was too beautiful nonetheless .
Our own Eemran Hashmi , Fahad Faazil carries the whole story on his shoulders .
Very often people forget to realize the true love when they run after money and is too vulnerable to adultery . The movie gives an insight to money , love , relationships and various other inevitable factors in our life .

Verdict :

My ratings - Kullante Bharya > Sethulakshmi > Aami > Isha > Gouri .

The thanks card to the technical brilliance , some of the shorts among the 5 , the gorgeous ladies , Dulquer and last but not the least the song in the end credits were the things i really loved about this anthology .
Being said that i felt it second to Kerala Cafe and i doubt its commercial success aswell . It doesnt have any of the crappy things which the malayalee audience have become interested in these days .

Watch it if you really feel like watching it .

Before i end , hatsoff to all the writers , cinematographers , directors for this piece of art . Let your friendship prevail just like your brilliance .

Thursday, 20 June 2013

SALUTE 2 MARK TWAIN........reading compltd (autobiography)

“He said that man’s heart was the only bad heart in the animal kingdom; that man was the only animal capable of feeling malice, envy, vindictiveness, revengefulness, hatred, selfishness, the only animal that loves drunkenness, almost the only animal that could endure personal uncleanliness and a filthy habitation, the sole animal in whom was fully developed the base instinct called patriotism, the sole animal that robs, persecutes, oppresses and kills members of his own tribe, the sole animal that steals and enslaves the members of any tribe.” 

“What a wee little part of a person's life are his acts and his words! His real life is lead in his head, and is known to none but himself. All day long, and every day, the mill of his brain is grinding, and his thoughts, (which are but the mute articulation of his feelings,) not those other things are his history. His acts and his words are merely the visible thin crust of his world, with its scattered snow summits and its vacant wastes of water-and they are so trifling a part of his bulk! a mere skin enveloping it. The mass of him is hidden-it and its volcanic fires that toss and boil, and never rest, night nor day. These are his life, and they are not written, and cannot be written.” 

“We had a little slave boy whom we had hired from some one, there in Hannibal. He was from the Eastern Shore of Maryland, and had been brought away from his family and his friends, half way across the American continent, and sold. He was a cheery spirit, innocent and gentle, and the noisiest creature that ever was, perhaps. All day long he was singing, whistling, yelling, whooping, laughing - it was maddening, devastating, unendurable. At last, one day, I lost all my temper, and went raging to my mother, and said Sandy had been singing for an hour without a single break, and I couldn't stand it, and wouldn't she please shut him up.
The tears came into her eyes, and her lip trembled, and she said something like this - 'Poor thing, when he sings, it shows that he is not remembering, and that comforts me; but when he is still, I am afraid he is thinking, and I cannot bear it. He will never see his mother again; if he can sing, I must not hinder it, but be thankful for it. If you were older, you would understand me; then that friendless child's noise would make you glad.' It was a simple speech, and made up of small words, but it went home, and Sandy's noise was not a trouble to me any more.” 

“I can call back the solemn twilight and mystery of the deep woods, the earthy smells, the faint odors of the wild flowers, the sheen of rain-washed foliage, the rattling clatter of drops when the wind shook the trees, the far-off hammering of wood-peckers and the muffled drumming of wood-pheasants in the remotenesses of the forest, the snap-shot glimpses of disturbed wild creatures skurrying through the grass, — I can call it all back and make it as real as it ever was, and as blessed. I can call back the prairie, and its loneliness and peace, and a vast hawk hanging motionless in the sky, with his wings spread wide and the blue of the vault showing through the fringe of their end-feathers.” 


“Look at the tyranny of party-- at what is called party allegiance, party loyalty-- a snare invented by designing men for selfish purposes-- and which turns voters into chattels, slaves, rabbits; and all the while, their masters, and they themselves are shouting rubbish about liberty, independence, freedom of opinion, freedom of speech, honestly unconscious of the fantastic contradiction; and forgetting or ignoring that their fathers and the churches shouted the same blasphemies a generation earlier when they were closing thier doors against the hunted slave, beating his handful of humane defenders with Bible-texts and billies, and pocketing the insults nad licking the shoes of his Southern master.

“My experience of men had long ago taught me that one of the surest ways of begetting an enemy was to do some stranger an act of kindness which should lay upon him the irritating sense of an obligation.” 

“The coat of arms of the human race ought to consist of a man with an axe on his shoulder proceeding toward a grindstone. Or, it ought to represent the several members of the human race holding out the hat to each other. For we are all beggars. Each in his own way. One beggar is too proud to beg for pennies but will beg a loan of dollars, knowing he can’t repay; another will not beg a loan but will beg for a postmastership; another will not do that but will beg for an introduction to “society”; one, being rich, will not beg a hod of coal of the railway company but will beg a pass; his neighbor will not beg coal, nor pass, but in social converse with a lawyer will place before him a supposititious case in the hope of getting an opinion out of him for nothing; one who would disdain to beg for any of these things will beg frankly for the presidency. None of the lot is ashamed of himself, but he despises the rest of the mendicants. Each admires his own dignity, and carefully guards it, but in his opinion the others haven’t any.” 


ARE YOU IN A LOVE......PLZ READ

1. Finding a romantic partner is only one of many goals you can have at once. There's a difference between making something a priority and having an obsession. No one wants to be theCaptain Ahab of the dating world.
2. When you like a guy, and your mutual friends have multiple anecdotes about him projectile vomiting after excessive drinking, you need to rethink the infatuation. You didn't like it when your godson hurled on you, and he was a toddler. 4 Signs You're Dating A 'Man-Boy,' Not A Man
3. It's not about getting someone to think you're good enough for them. It’s about finding someone you can stand to spend a ridiculous amount of time with. It's about finding the puzzle piece you fit with and the Ernie to your Bert.
4. Work on your gaydar. It'll make your life much easier.
5. Sometimes boyfriends have little annoying habits. And sometimes they have small behaviors that indicate a complete lack of respect. If you wouldn't let your friend's sweetie talk to her that way, don't put up with it yourself.
6. If you're bored out of your mind at the local bar on Saturday night, you're probably not going to meet anyone there who's going to liven up your evening. Instead of downing an extra cocktail to numb the ennui, think of somewhere else to go next weekend that you might actually enjoy. If your friends don't want to join you, go anyway.
7. Stop worrying about potential paramours rejecting you for being too fat, too short, too whatever. It's entirely possible that you would've had to reject them for never having seen Star Wars (your essential piece of pop culture may vary) anyway. People who simply are "not the right fit" exist. The sooner you weed them out of your life, the happier you'll be.
8. Go to movies by yourself. The same goes for museums, parks and concerts. When you're part of a couple, you miss being free to follow your every whim. Being unattached means not having to compromise on your plans.
9. A first date is not an audition formarriage. It's just a tryout for a second date. No one ever fell in love while analyzing every detail of their momentous first meeting. How Much Should I Reveal On A First Date?
10. If a man says that he's too damaged for you (or too neurotic, or too anything), just take his word for it. Even if it is his low self-esteem talking, you're not going to be able to fix him. And it's probably just a euphemism for "I'm just not feeling it."

ആത്മഹത്യയ്ക്കും കൊലയ്ക്കുമിടയില്‍ ആര്‍ത്തനാദം പോലെ ജീവിതം

മാനസിക വിഷമമോ നിരാശയോ ആണ് ആത്മഹത്യക്കു കാരണമാകുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. കടുത്ത മാനസിക വിഷമവും കൊടിയ നിരാശയുമുള്ള ഏത്രയോ മനുഷ്യര്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഈ നിരീക്ഷണം ശരിയല്ല. ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചു നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങള്‍ നോക്കിയാല്‍ ഒരു കാരണം കൊണ്ടു മാത്രം ആത്മഹത്യ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നു കാണാം. മാനസികരോഗങ്ങള്‍, പാരമ്പര്യരോഗങ്ങള്‍-അതായത് ജനിതകഘടകങ്ങള്‍ (Genetic Factors), പ്രതികൂല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍, സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ വിശ്വാസങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും അതോടൊപ്പം മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും കാണാന്‍ കഴിയും.

ആത്മഹത്യകള്‍ മാനസികരോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിഷാദരോഗം, സ്‌കിസോഫീനിയ, മദ്യാസക്തിരോഗം, ബോര്‍ഡര്‍ലൈന്‍ വ്യക്തിത്വരോഗം എന്നിവയാണ് ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാനസികരോഗങ്ങള്‍. വിഷാദരോഗം ബാധിച്ചവരില്‍ 15 ശതമാനവും സ്‌കിസോഫ്രിനിയായില്‍ 10 ശതമാനവും ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. വിഷാദരോഗം പലപ്പോഴും പുറത്തേക്കറിയാറില്ല. ആത്മഹത്യക്കുശേഷം അയാള്‍ക്കു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ആളുകള്‍ പറയുകയും ചെയ്യും. 

പാരമ്പര്യം ആത്മഹത്യക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സുപ്രധാന ഘടകമാണ്. നോവലിസ്റ്റായ ഹെമിങ് വേയുടെ കുടുംബത്തില്‍ പല തലമുറയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ പലപ്പോഴായി ആത്മഹത്യചെയ്തതായി കാണാം. തലമുറകളില്‍ നിന്നും തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജീനുകള്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മസ്തിഷ്‌കത്തില്‍ കാണുന്ന സെറടോനിന്‍ (Serotonin) എന്ന പദാര്‍ത്ഥത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീനുകള്‍ ഉദാഹരണം. സെറട്ടോനിന്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകള്‍ വിഷാദരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ച ജനിതകഘടകങ്ങള്‍ പ്രതികൂല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ചേരുമ്പോള്‍ ആത്മഹത്യാസാധ്യത പലമടങ്ങായി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. പരീക്ഷകളിലുണ്ടാകുന്ന തോല്‍വി, പ്രണയബന്ധം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കാതെയാവുക, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, മാനഭംഗത്തിന് ഇരയാവുക, അപമാനിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ധാരണ, അംഗവൈകല്യം, കടുത്തവേദന, ശാരീരിക രോഗങ്ങള്‍ മുതലായവയാണ് പ്രതികൂല ജീവിതസാഹചര്യങ്ങള്‍. ഇവമാത്രമല്ല ആത്മഹത്യയുടെ കാരണമാകുന്നത്. പാരമ്പര്യഘടകങ്ങള്‍, മാനസിക രോഗങ്ങള്‍, സാമൂഹ്യവും സാംസ്‌കാരികവുമായ ചില സമീപനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ഒന്നോ അതില്‍ കൂടുതലോ ആയ ഘടകങ്ങള്‍ ചേരുമ്പോഴഴാണ് ആത്മഹത്യക്കു കാരണമാകുന്നത്.

സാംസ്‌കാരിക പശ്ചാത്തലം, മാധ്യമങ്ങള്‍

ആത്മഹത്യ മഹത്തായ കര്‍മ്മമാണെന്നുള്ള പ്രചരണമുണ്ട്. യുദ്ധത്തില്‍ തോല്‍ക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന യോദ്ധാക്കളുടെ ചരിത്രം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മഹത്യക്കു വീരപരിവേഷം നല്‍കുന്ന സംസ്‌കാരം ആപത്കരമാണ്. പ്രതിസന്ധികളില്‍ പതറാതെ അവയെ നേരിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ധീരതയെ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നതില്‍ ധീരതയില്ല. ഒരു നിമിഷത്തില്‍ ദുര്‍ബലരായ മനുഷ്യര്‍ എടുക്കുന്ന മണ്ടന്‍ തീരുമാനം മാത്രമാണത്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ക്ലേശങ്ങളോടു പടവെട്ടി ജീവിക്കുന്നതാണ് ധീരത, അതിലാണ് മഹത്വവും.

ആത്മഹത്യകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമ സദാചാരത്തിനും സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനും യോജിച്ച രീതിയിലല്ല. ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് അവബോധമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അച്ചടിച്ചു വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി അനുകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തമാണ്. സ്‌കിന്നറുടെ ദൃഢീകരണ സിദ്ധാന്ത(ഞലശിളീൃരലാലി േവേലീൃ്യ)വും, ആല്‍ബര്‍ട്ട് ബസുരയുടെ സാമൂഹ്യപഠന സിദ്ധാന്ത(Social learning theory)വും ഇവ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. 

ഓസ്‌ട്രേലിയായില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും ചേര്‍ന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മൈന്‍ഡ് ഫ്രെയിം മീഡിയ ഇനീഷിയേറ്റീവ്. ഈ ധാരണ പ്രകാരം ആത്മഹത്യകളൊന്നും മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാറില്ല. അഥവാ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്താല്‍ അവ ചെറുതായി മാത്രം നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ആത്മഹത്യ ചെയ്തരീതി, സ്ഥലം, അതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ എന്നിവയൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമല്ല. ആത്മഹത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനസിക രോഗങ്ങള്‍, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും നല്‍കുന്നത് നല്ലതാണ്. ങശിറ എൃമാല ങലറശമ കിശശേമശേ്‌ല ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിലവില്‍ വന്നത് 1997 ലാണ്. അതിനുശേഷം ആത്മഹത്യയില്‍ ഗണ്യമായി കുറവ് ഉണ്ടായതായി കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഫാന്റസികള്‍

ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഫാന്റസികള്‍ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹത്യയിലൂടെ ശക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്ന ഫാന്റസി (Wish for power) ആത്മഹത്യയിലൂടെ പ്രതികാരം നിറവേറ്റാനുള്ള അഭിവാജ്ഞ (Wish for revenge), ത്യാഗം, പ്രായശ്ചിത്തം (ണശവെ ളീൃ മീേിലാലി)േ, പലായനം (Escape), മരിച്ചവരുമായുള്ള കൂടിച്ചേരല്‍ എന്നിവയാണിവ. 

മുന്നറിയിപ്പുകള്‍

ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുമായി ഒരാള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അയാളറിയാതെ തന്നെ പുറത്തേക്കു കാണാറുണ്ട്. വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ ഉറക്കമില്ലായ്മ, വിശപ്പില്ലായ്മ, ശരീരത്തില്‍ പലയിടത്തുമുള്ള വേദന മുതലായവക്കുള്ള പരിഹാരംതേടി ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പുള്ള ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ പോയിട്ടുള്ളവരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരില്‍ നിരവധിപേര്‍. പതിവിലും കൂടുതലായി ഒരാള്‍ മറ്റൊരാളെക്കണ്ട് സങ്കടം പറയുക, കരയുക, എന്നിവയെല്ലാം ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കണം. 

വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്നും സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്നും ഉള്‍വലിയുക, മൗനിയായി കാണുക, സ്ഥിരംചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മുടക്കു വരുത്തുക, സന്ദര്‍ശനം വെട്ടിച്ചുരുക്കുക, സ്വത്തുക്കള്‍ ദാനം ചെയ്യുക, വില്‍പ്പത്രം തയ്യാറാക്കുക എന്നിവയും ആത്മഹത്യക്കു മുന്‍പുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാകാം. ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്‍പാകട്ടെ ഒരാള്‍ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിക്കുകയോ സന്ദര്‍ശിക്കുകയോചെയ്ത് പതിവില്ലാത്ത രീതിയില്‍ യാത്രപറയുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. 

ചിലപ്പോള്‍ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത രീതിയില്‍ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പ്രകടമായേക്കാം. അപൂര്‍വം ചിലര്‍ പ്രസന്നതയോടെയും കാണപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കത്തില്‍ ഒരാള്‍ പതിവില്ലാത്ത ഏതു രീതിയില്‍ പെരുമാറിയാലും അത് സംശയിക്കപ്പെടണം. ആത്മഹത്യ ചിന്തകളോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ ഒരാള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചാല്‍ അയാളോട് അതിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ സംസാരിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം. 

തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍
1. ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യക്കു കാരണമായേക്കാം. ഇത് തെറ്റാണ്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരാള്‍ ആത്മഹത്യാ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്കിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അയോളോട് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട് അയാള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയല്ല മറിച്ച് ആത്മഹത്യചെയ്യാനുള്ള തന്റെ പദ്ധതി ചോദിക്കുന്ന ആളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക. മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങള്‍ ആരോടെങ്കിലും പറയാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ആ ചോദ്യം വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും.

2. ഒരിക്കല്‍ ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചയാള്‍ അതിന് വീണ്ടും ശ്രമിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ചാണ് വസ്തുത. ഒരിക്കല്‍ ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചവര്‍ പിന്നീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരേക്കാള്‍ വളരെകൂടുതലാണ്. ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആത്മഹത്യ പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരുകാര്യം മുന്‍പു നടന്നിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യാശ്രമമാണ്.

3. ഒരാള്‍ ഒരിക്കല്‍ ആത്മഹത്യചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ അയാളെ അതില്‍ നിന്നും പിന്‍തിരിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല. പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ പോലും ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അതില്‍നിന്നും പിന്‍തിരിയുന്നു.ആത്മഹത്യക്കു തൊട്ടുമുന്‍പുള്ളവേളയില്‍ പലരിലും ജീവിക്കാനും ആത്മഹത്യചെയ്യാനുമുള്ള ചിന്തകള്‍ മാറിമാറി വരാറുണ്ട്. ഇതിനെ ഉഭയവാസന (Ambivalence) എന്നു പറയുന്നു. ആത്മഹത്യചെയ്ത ചിലരുടെ കുറിപ്പുകളില്‍നിന്നും ഇത്‌വ്യക്തമാണ്. ആത്മഹത്യ ആരും ഇഷ്ടത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല. ജീവിക്കാന്‍ ഒരുനിവൃത്തിയുമില്ല എന്ന് ഒരാള്‍ക്ക് തോന്നുന്ന അവസരത്തില്‍, ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ സമയത്ത് ഒരാള്‍ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണത്. ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിനുശേഷവും ചിലര്‍ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നത് ഉഭയവാസനയുടെ തെളിവാണ്. 

പ്രവചനവും പ്രതിരോധവും

ആത്മഹത്യചെയ്യുന്ന എല്ലാവരിലും അതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ കാണണമെന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അതിന്റ സാധ്യത കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നു പറയാന്‍ സാധിക്കും. അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്നവര്‍, വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞവര്‍, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍, ഒറ്റക്കുതാമസിക്കുന്നവര്‍, മുന്‍പ് ആത്മഹത്യാ ശ്രമംനടത്തിയവര്‍, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നവര്‍, കാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍, സ്ഥിരമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ മാനസികരോഗങ്ങള്‍ ബാധിച്ചവര്‍ എന്നിവരിലെല്ലാം അതിന്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ആത്മഹത്യയെ നൂറുശതമാനവും പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയുകയുമില്ല. ഒരു പരിധിവരെ തടയാന്‍ സാധിച്ചേക്കും. മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരോട് ആത്മഹത്യാ ചിന്തകളുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രതിരോധമാര്‍ഗ്ഗം. ആത്മഹത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നവരെ പിന്തുടര്‍ന്നു നിരീക്ഷിച്ച് അവര്‍ക്ക് മതിയായ സംരക്ഷണവും ശുശ്രൂഷയും നല്‍കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് . വിഷാദരോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിലൂടെ 30 ശതമാനം ആത്മഹത്യകളും ഒഴിവാക്കാനാകും എന്ന് പഠനങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഠിക്കുന്നവരില്‍നിന്നും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍നിന്നും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരില്‍ നിന്നും ആത്മഹത്യാ ചോദ്യാവലി (Suicide Questionnarire) പൂരിപ്പിച്ച് തരാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഇത്തരത്തില്‍ ആത്മഹത്യാ ചിന്തകള്‍പേറി നടക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാനും അവരെ സഹായിക്കാനും സാധിക്കും. ഈ ചോദ്യാവലിയെതുടര്‍ന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വകാര്യതയും രഹസ്യസ്വഭാവവും (Confidentialtiy) ഉറപ്പുവരുത്തിയാല്‍ കൂടുതല്‍പേര്‍ അതില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ആത്മഹത്യാ ചിന്തകള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആത്മഹത്യ പ്രതിരോധ സംഘടനകളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് വേറൊരു മാര്‍ഗ്ഗം. ഈ സംഘടനകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളോ പരസ്യങ്ങളോ മാധ്യമങ്ങള്‍ നല്കുന്നത് സഹായകരമാകും. 

കൊലപാതകത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം

ആത്മഹത്യാ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്ര തന്നെ വികാസിച്ചതല്ല കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ സമീപകാലത്തായി നിരവധി ഗവേഷണങ്ങള്‍ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനഃശാസ്ത്രത്തെയും ജീവശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. 

ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആത്മഹത്യയുടെയും കൊലപാതകത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രം ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ്. ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തവും. മറ്റു ജനിതക സിദ്ധാന്തങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വന്തം ജീനുകള്‍ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അന്തര്‍ലീനമായ ചോദനയുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ജീനുകള്‍ മനുഷ്യകുലത്തിന് പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എല്ലാവരിലും സമാനമാണ്, മനുഷ്യകുലത്തിന് മൊത്തമുള്ള ജീനുകളാണ് ജീന്‍പൂള്‍(Gene pool). ഒരാള്‍ വേരൊരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുമ്പോള്‍ സ്വന്തം ജീനുകളെത്തന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്.

ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മസ്തിഷ്‌കത്തിലെ സെറൊട്ടോനിന്‍ എന്ന രാസപദാര്‍ത്ഥത്തിന്റെ തകരാറുകള്‍ തന്നെയാണ് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അക്രമത്തിനും ദേഷ്യത്തിനും പിന്നില്‍ ഈ പദാര്‍ത്ഥത്തിന്റെ തകരാറ് പല പഠനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രപരമായി കൊലപാതകങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മനഃപൂര്‍വമല്ലാത്തതും മുന്‍കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്തതും. രണ്ട് വ്യക്തമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറെടുത്ത് നടത്തുന്നതുമായ കൊലപാതകങ്ങള്‍. ഇവയില്‍ ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തില്‍, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യത്തിലും വികാരത്തിന്റെ പുറത്തും ഒരാള്‍ വേറൊരാളെ ആക്രമിക്കുന്നു. 

പരിക്കുകള്‍ ഗുരുതരമാകുമ്പോള്‍ അയാള്‍ മരിച്ചെന്നുവരാം. സെറട്ടോനിന്‍ പദാര്‍ത്ഥത്തിന്റെ തകരാറുകള്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന കൊലപാതകങ്ങളായാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന കൊലപാതകങ്ങളുമായി കണ്ടുവരുന്ന ജീവശാസ്ത്ര തകരാറുകള്‍ വേറെയാണ്. ഇതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് സിംപതെറ്റിക് നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ (ട്യാുമവേലശേര ചലൃ്ീൗ െട്യേെലാ) നിര്‍ജ്ജീവിയാണ്. ഈ നിര്‍ജ്ജീവതയുള്ളവര്‍ പൊതുവെ വികാരങ്ങളൊന്നും കാര്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല, വിശേഷിപ്പിച്ചു സഹജീവികളോടുള്ള അനുകമ്പ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഒരാള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മസ്തിഷ്‌കത്തിലെ മിറര്‍ (ങശൃൃീൃ ചലൗൃീില)െ ന്യൂറോണുകള്‍ മുഖേനയാണ്. കൊലപാതകം നടത്തുന്നവരില്‍ ഈ ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യമായി നടക്കുന്നില്ലെന്നു വേണം കരുതാന്‍.


കൊലപാതകവാസനകള്‍ വികസിച്ചു വരുന്നതില്‍ മനഃശാസ്ത്രപരവും ജീവശാസ്തരപരവുമായ ഘടകങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. സാമൂഹ്യവും സാംസ്‌കാരികവുമായ കാര്യങ്ങള്‍ കൊലപാതകവാസനയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ചുറ്റും കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന ഒരുസമൂഹത്തില്‍ കൊലപാതകം ഒടുവില്‍ പ്രതിവിധിയോ ആദര്‍ശമോ ആയി മാറുന്നു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബന്ധുരയുടെ സാമൂഹ്യ-പഠന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പലരും കൊലപാതകത്തെ അനുകരിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കു പെട്ടെന്നും സ്ഥായി ആയതുമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കാത്ത സമൂഹത്തില്‍ അതിനെതിരെയുള്ള ചെറുത്തു നില്പുകള്‍ ഇല്ലാതാകുന്നു. അക്രമവും കൊലപാതകരംഗങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള്‍ കൊലപാതകങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്നതില്‍ നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സാമൂഹ്യ-പഠനസിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ല സ്‌കിന്നറുടെ ദൃഢീകരണസിദ്ധാന്തവും കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാകുന്നു. 

സ്‌ക്രീനുകളില്‍ കാണുന്ന അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും അനുകരണത്തിലൂടെ ഏറെക്കുറെ അബോധപൂര്‍വമായി തെരുവുകളിലേക്ക് പരക്കുന്നു എന്നതിന് ഒട്ടേറെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ രക്തവും മാംസവും മൃഗീയമായ കൊലപാതകങ്ങളും തുടരെത്തുടരെ കാണുന്നതിലൂടെ ഒരുതരം വൈകാരിക നിസ്സംഗത (Emotional desensitization) ഉണ്ടാകുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈകാരിക നിസ്സംഗത പല കൂട്ടകൊലപാതകങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തില്‍ കൊലപാതകത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം പ്രശ്‌നമായി കാണാനാവില്ല. രോഗാതുരമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയും ഭയരഹിതമായ(എലമൃഹല)ൈ ഒരു സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മാത്രമെ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കാനാകൂ.

(മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന്)

Tuesday, 18 June 2013

OUR TEENAGERS....TIGHTENED AGES

New studies on peer pressure suggest that teens—who often seem to follow each other like lemmings—may do so because their brains derive more pleasure from social acceptance than adult brains, and not because teens are less capable of making rational decisions 


.And scientists say facing the influence of friends represents an important developmental step for teens on their way to becoming independent-thinking adults.
Peer pressure is often seen as a negative, and indeed it can coax kids into unhealthy behavior like smoking or speeding. But it can also lead to engagement in more useful social behaviors. If peers value doing well in school or excelling at sports, for instance, it might encourage kids to study or train harder. And both peer pressure and learning to resist it are important developmental steps to self-reliance, experts say.
Research suggests people are strikingly susceptible to influence as teenagers, but to what degree varies widely. In a growing body of work, including research published in April, scientists suggest that teens are more vulnerable to peer pressure than adults because they get greater pleasure from behaviors they experience as rewarding. They tend to find being liked by other people very gratifying.
Peer influence during adolescence is normal and tends to peak around age 15, then decline. Teens get better at setting boundaries with peers by age 18 according to Laurence Steinberg, a psychology professor at Temple University.
During puberty, people experience an increase in novelty-seeking, demonstrated by interest in exploring a new environment.
"It is adaptive to have a [biological] system that encourages you to start exploring outside the home, to start making your new own peer circles," says Beatriz Luna, a developmental cognitive neuroscientist at the University of Pittsburgh Medical Center who studies peer influence and the adolescent brain.
In years past, people thought teens didn't have fully developed frontal lobes, the part of the brain critical for decision-making and other more complex cognitive tasks. But a growing body of work seems to show that teens are able to make decisions as well as adults when they are not emotionally worked up.Instead, the key may be that the reward centers of the brain get more activated in adolescence, and seem to be activated by our peers. This heightened rush of neurotransmitters brings the teenager more pleasure than the same experience might in an adult, Dr. Luna says.
In addition, the connections between the frontal lobes and other parts of the human brain are still forming into one's 20s. That means the ability to make decisions when emotional—and peer pressure often induces emotion—isn't at full strength in the teenage years.
"It's not that they don't understand the risks involved," Dr. Luna says.
In terms of who is most resistant to peer pressure, researchers have identified some characteristics of kids who are resilient against peer influence, such as those who are more popular, have families with low dysfunction and have high communication skills. But they still don't know why these kids are less susceptible, according to Mitchell Prinstein, a psychology professor at the University of North Carolina at Chapel Hill, who studies popularity and peer influence.
Though peer pressure affects all kids, risky, "bad" behaviors like drinking tend to be associated with being popular, so kids who are less popular or have lower self-esteem tend to fall prey to peer influence for these behaviors rather than, for instance, doing well in school.
In a series of studies, including one published last year in the journal Alcoholism: Clinical and Experimental Research, researchers set up an Internet chat room and led kids to believe they were interacting with three peers who were considered popular or unpopular. The kids were then asked questions like, "Imagine you're in a party scenario and someone offers you alcohol. What would you drink?" If the other people in the room say yes, the effect is "very powerful," says Dr. Prinstein. "We find our respondents dramatically change their response."
When the supposed peers are popular, highly socially anxious kids indiscriminately conform—they would agree with whatever the other kids decided—but low-anxiety kids were more choosy. The kids most likely to be influenced are the least popular—not necessarily because of low self-esteem but because they want to be positively evaluated to fit in.
Another factor that seems to affect peer influence is ethnicity. When the chat room was filled with Caucasians, nonwhites weren't substantially affected by the Caucasians' responses, though it's not possible from the study to conclude why, Dr. Prinstein says. It could be that nonwhites are not as influenced by peers or people outside their own ethnic group.
Also, some of what appears to be resistance to peer pressure is just about wanting to be different. Some people have a higher need for uniqueness, but they're still being influenced, says Jonah Berger, a marketing professor at the University of Pennsylvania who studies social influence and consumer decision-making.
Kids from different social circles may wear very different clothing from people in other cliques, but resemble each other, even those outside the mainstream. For instance, a group of friends may sport Mohawk haircuts in reaction to other kids in school wearing preppy gear.
Warm parenting with strict boundaries, so-called "authoritative parenting," is linked to kids who are more independent thinkers. But, Temple's Dr. Steinberg warns, in order for kids to develop the ability to stand up to peer pressure, parents are going to have to let their children stand up to them, too.
"If you're the kind of parent that raises your children with the 'do it because I said so' approach, you're raising a child who's going to be more susceptible to others saying, 'Do this,' " Dr. Steinberg says.
Parents can also help their children anticipate situations of peer pressure, like declining alcohol at a party, and go over strategies to help a child save face while still avoiding an activity. "Sometimes, just having a prepared response can help a teenager get off a runaway train," says Dr. Steinberg, who is also the author of "You and Your Adolescent."
Parents should thoroughly assess their kids' friends, says Dr. Steinberg. It's better to start early and express opinions. Once a child reaches adolescence, friends may wield more influence than authority figures, so simply saying a child isn't allowed to hang out with a particular friend anymore may be met with resistance.
Instead of banning that friend outright, starting a dialogue could get better results. If they have concerns, parents should try to elicit more information, like asking their daughter why she likes a friend who concerns them.

Lorenzo Cancian-Kavoliunas, a 19-year-old Montreal college student, thinks he was able to resist peer pressure more as his confidence grew when he made good friends and began excelling in sports. "It went from below the ground to the heavens," he says.
Having good friends "turns you into a leader," Mr. Cancian-Kavoliunas says. "You don't feel like you have to fit in. You are in.

The daughter of the whole world ready to RISE..........

 Six months ago, Malala Yousafzai was lying in a hospital bed, recovering from a Taliban attack in which she was shot point-blank in the head and neck.
The shooting was meant to silence, once and for all, the outspoken Pakistani teenager who had dared to defy the Taliban's ban against girls in school.
But it backfired: Instead of silencing the 15-year-old, the attack only made her voice more powerful.
Malala's story has raised global awareness of girls' education, a cause she has championed for years. And now that she's out of the hospital and back in school, she is determined to keep fighting for equality. She will be speaking at the United Nations this summer, and her memoir is set to be published later this year.
"God has given me this new life," she said in February, her first public statement since the shooting. "I want to serve the people. I want every girl, every child, to be educated."
Worldwide, there are 66 million girls out of school, according to UNESCO -- many more than boys, who don't have to face the samediscrimination and obstacles that girls do in some countries.After hearing of Malala's shooting, however, more people have become aware of the disparity and joined her fight. Three million people across the world signed the "I am Malala" petition to demand universal girls' education. World leaders and celebrities such as Madonna and Angelina Jolie have voiced their support and helped raise money for the cause. And in Pakistan, there have beenrallies and calls for change."It seems that Malala's courage has awoken Pakistan's silent majority who are no longer prepared to tolerate the threats and intimidations of the Pakistan Taliban," said former British Prime Minister Gordon Brown, a U.N. special envoy for global education.
Malala's crusade started years before the shooting, when she started writing a blog for the BBC about life in Pakistan's conservative Swat Valley. Her father, Ziauddin, continued to operated a school there despite a Taliban edict that girls in the region are banned from getting an education.
In her blog, Malala talked openly about the challenges and fears and threats her family faced. At first, she wrote anonymously, but she eventually became a public figure, giving on-camera interviews with CNN and other news outlets.
"I have the right of education," she said in a 2011 interview with CNN. "I have the right to play. I have the right to sing. I have the right to talk. I have the right to go to market. I have the right to speak up."
The media attention drew the ire of the Taliban, which says it was behind Malala's shooting in October. She was riding home in a van with some of her schoolmates when masked men stopped the vehicle and demanded to know which one of them was Malala. When Malala was identified, the men opened fire on her and two other girls, both of whom also survived their injuries.
"We do not tolerate people like Malala speaking against us," a Taliban spokesman said after the shooting.Malala was critically injured in the attack, but she suffered no permanent brain injuries. She underwent several successful surgeries in Pakistan and the United Kingdom, where she now lives after her father was given a job with the Pakistani Consulate.
In March, she went back to school for the first time since the attack, attending an all-girls high school in Birmingham, England.
And while she recovers from her injuries, she is continuing to raise awareness and money for education. Last month, she announced a $45,000 grant to a fund that was set up in her name -- and the first to benefit will be girls from the Swat Valley.
"We are going to educate 40 girls, and I invite all of you to support the Malala Fund," Malala said in a video that was played at the Women in the World summit in New York. "Let us turn the education of 40 girls into 40 million girls."
Jolie, a U.N. special envoy, will be donating $200,000 to the Malala Fund, according to Women in the World. The fund was set up by the Vital Voices Global Partnership, a nongovernmental organization founded in 1997 by Hillary Clinton.
"In parts of the Indian subcontinent, Afghanistan and Africa, intimidation and violence are the daily reality of life for many girls who want to go to school and the many educators who want to teach them," Brown wrote in a recent op-ed for CNN.com. "Even today, five months after Malala's shooting in the Swat Valley, her school friends remain in fear of violence simply for attempting to return to school."
On July 12, her 16th birthday, Malala will speak to the United Nations about the issue.
Since her shooting, she has become the face of girls' education, a global symbol. She has been nominated for the Nobel Peace Prize, and last year she was selected as a runner-up for Time magazine's Person of the Year.
"She is the daughter of the whole world," her father told CNN. "The world owns her."


MONSOON CHEER FADES AWAYYYY

Torrential rain and floods washed away buildings and roads, killing at least 23 people in the northern Indian state of Uttarakhand, officials said Monday. More than a dozen people died in the state’s Rudraprayag district alone, while 50 people were missing, said Amit Negi, an official in Uttarakhand. At least three other people were washed away when a three-story apartment building toppled into a river and was carried away by the swift-moving current, said Amit Chandola, a government spokesman.

A test of wills in Iran--------inability to unify behind a single candidate,

By electing Hassan Rowhani, the moderate candidate, to be its next president, the Iranian people have in effect reached a provisional compromise with the nation's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, and the ultraconservative establishment.
At first glance, Rowhani's landslide victory might seem baffling. Why should an otherwise subordinate and overly cautious candidate, who was once Iran's lead nuclear negotiator, generate so much enthusiasm and support among a beleaguered public? Rowhani largely kept out of the postelection upheavals in 2009, and his campaign platform did not offer anything remotely resembling a reformist agenda. To the extent that he challenged any establishment views, his criticisms and proposals were mainly directed against the irascible style and tactless temperament of President Mahmoud Ahmadinejad, an easy target.
Given these apparent paradoxes, it would seem that Rowhani's decisive victory is owed to the absence of any meaningful alternatives. Indeed, the regime's Orwellian vetting body, the Guardian Council, went out of its way this time around to ensure a tame field of candidates, a soporific roster of former and current technocrats. Most notably, and with tacit acquiescence of the supreme leader, the Guardian Council rendered ineligible one of the founding fathers of the Islamic Republic, former President Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (it also barred Ahmadinejad's handpicked candidate, Esfandiar Rahim Mashaei), seemingly leaving Rowhani as the most palatable choice.

Why You're Waking Up In The Middle Of The Night

You drifted off to sleep easily enough. But all of a sudden, it's 4 a.m. and you're wide awake. What gives?
To an extent, this phenomenon -- called middle insomnia, or difficulty maintaining sleep -- is normal. After all, sleep goes in cycles throughout the night, moving from deeper, slow wave sleep to lighter sleep, explains James Findley, Ph.D., CBSM, clinical director of the Behavioral Sleep Medicine Program at the University of Pennsylvania. But as the night goes on, "we're moving toward lighter stages of sleep, so we're more likely to have an awakening," he tells HuffPost. For that reason, many people are more likely to experience fragmented sleep in the morning.
Age can also be a factor; Findley notes that people tend to wake up more often during the night as they get older.
"Usually it's one of those 'you wake up, you roll over, you fall back asleep' kind of awakenings, and those are fine," Findley says. But when your middle-of-the-night-awakenings end up being more than 30 minutes per night for three or more days a week, it's a sign there could be a deeper problem at play. It might be...
…a sleep disorder.
People with insomnia not only have trouble falling asleep, but they also tend to have more awakenings throughout the night, Findley says. And sleep apnea, where a personstops breathing intermittently throughout the night causing disrupted sleep, can also trigger you to wake up.
"With sleep apnea, you might not notice it unless you have a bed partner saying you're having pauses in breathing during sleep," he says.
A more obvious sleep disorder that can also lead to nighttime wakefulness is narcolepsy-- which is when a person has bouts of extreme sleepiness during the day, causing them to fall asleep -- though usually people would realize that this was the root of their sleep woes due to the other more obvious symptoms, Findley says.
 an underlying condition.
Sometimes it's something else inside your body that's triggering problems with staying asleep. For instance, indigestion can wake you up in the middle of the night if you ate too big of a meal before bedtime. And people who have certain psychiatric conditions -- like anxiety or bipolar disorder -- are also known to be more prone to waking up, Findley says.
In addition, an enlarged prostate can cause middle-of-the-night wakeup calls for some men, as it may cause them to wake up to use the bathroom. Similarly, some medications (such as drugs for high blood pressure) can act as diuretics, spurring nighttime bathroom use.
Sometimes the underlying condition can be quite simple: Findley adds that stress can also be a culprit. "When people are under stress, they tend to have more awakenings during the night, but that's a transient phenomenon that comes and goes," he says.
…your environment. Findley says that practicing good sleep hygiene and keeping an optimal sleeping environment ("Your bedroom should be like a cave," he says) are typically important for initially falling asleep, but they could also play a role in helping you stay asleep.
For example, intermittent light shining into your room at night could wake you up without you even realizing it. "Sometimes light coming through the shades can be a problem, so you can get heavy curtains to cover that," Findley says. Same with light that may peek in from under a door, or the shine from an alarm clock. An easy fix? He suggests turning the alarm clock away from your face as you sleep.
Same goes for noise -- the sound of a loud truck or ambulance in the middle of the night could be enough to jolt you awake. Short of soundproofing your room, Findley suggests using a white noise machine (he doesn't recommend other sounds, like rainforest sounds, since they have variations in volume and pitch) or even ear plugs while sleeping if you're sensitive to noise.
While practicing good before-sleep habits -- like not eating a huge, heavy meal, or exercising, right before bedtime -- are mostly only good for falling asleep, Findley says they could play a small part in how well you stay asleep, too. He adds that people who struggle to stay asleep should try to avoid taking naps during the day so that they'll be more tired when night comes around. But -- and this is a big "but" -- if you need to do something where your or others' safety will be in danger if you don't nap (like driving home after work, for instance) he advises taking a snooze for about 45 minutes. Any longer than that, and you'll enter deep sleep, which can affect your nighttime shuteye. 
Alcohol is also a known sleep disruptor, with recent research showing that it can cause disrupted sleep by affecting normal sleep rhythms. Particularly, that study, published in the journal Alcoholism: Clinical & Experimental Research, showed that alcohol seems to up the time spent in "deep sleep," but reduces time spent in REM sleep by disrupting sleep in this stage.
So what to do if you are one of those people who constantly wakes up in the middle of the night? Findley offers these tips:
Don't stay in bed. If you can't drift back to dreamland after about 20 minutes, he recommends getting out of bed and doing a quiet, relaxing activity like stretching, reading or doing crossword puzzles.
Avoid your phone or tablet. Do not turn on any electronics, because the blue-spectrum light emitted from such objects is known to impede sleep.
If you find yourself having chronic problems staying asleep at night, Findley recommends talking to your doctor about having a possible sleep study. And if it's feasible, he also says that cognitive behavioral therapy is the best treatment for insomnia -- including middle of the night insomnia.

Monday, 17 June 2013

vibrant monsoon

The timely arrival of monsoon rains over southern and western India has cheered policymakers and farmers alike because the seasonal downpours largely determine farm output.
But doubts are now surfacing over whether the prediction of normal rains would hold for the crucial sowing month of July.
The southwest monsoon reached India’s mainland through the southern state of Kerala over the weekend and has progressed well to cover most parts of south India. It is expected to advance further over western India in the next week.
But rising temperatures over the eastern part of the Indian Ocean could prove to be a spoiler in July by sapping moisture away from the monsoon clouds over the subcontinent, says Jatin Singh, chief executive officer at Skymet, an India-based private weather forecasting agency.
Sowing of most summer season crops, including rice, oilseeds, lentils and cotton, start in full swing only a month after the monsoon enters India, normally in the first week of June. Below normal rains during the important sowing period could affect crop yields.
“The regions that are more susceptible to this uneven distribution of rainfall are northern India and parts of eastern and southern regions,” Mr Singh said.
The Hindu Business Line, a newspaper, Tuesday quoted Swadhin Behera, a scientist at the Tokyo-based Research Institute for Global Change, as making a similar case for a heating effect over the Indian Ocean drawing away the monsoon rains.
If these predictions turns out to be true, it could add to woes for farmers who suffered last year because of late arrival of rains over a quarter of the country. Western and southern parts of India are still experiencing the lingering effects of a drought.
The seasonal rains arrived late last year as an El Nino weather pattern that heats up the Pacific Ocean region drained away water from monsoon clouds in June and July, but later picked up in August and September as the weather phenomenon faded away.
“The warming of the Indian Ocean could be like a small El Nino this year,” said Mr Singh.
However, India’s state-run weather department brushed aside any concerns.
“There may not be much impact,” said D. Sivananda Pai, head of India Meteorological Department’s long-range forecast.

The picture(Pre-monsoon clouds are seen over the Victoria Memorial in Calcutta )will be clearer when the weather department will release its month-wise forecast in mid-June.